Cena znaleckého posudku se odvíjí od mnoha faktorů, dle náročnosti znaleckého zkoumání. Každá zakázka, posudek, a jejich cíle, pracnost, atd. jsou odlišné, proto jsou ceny smluvní. Orientační cenu Vám rád sdělím po upřesnění detailů (především: předmět znaleckého posudku, rozsah požadovaných otázek na znalce, místo šetření).

Samotná odměna za znalecký posudek je individuální, dle rozsahu a náročnosti zadání, vzdálenosti do místa šetření atd. Preferuji vzájemnou dohodu na ceně (odměně) a rozsahu, a to ještě před zahájením práce. Cenu se tedy dozvíte vždy po upřesnění znaleckého úkolu a je na Vás zda pro Vás bude akceptovatelná. Dohodnutá cena je bez Vašeho souhlasu neměnná, ani zvýší-li se mnou odhadnutá pracnost a časová náročnost. Cena již obsahuje všechny úkony spojené se zpracováním znaleckého posudku. V případě úpravy znaleckého úkolu nebo rozsahu práce v průběhu zpracování, si vyhrazuji právo na úpravu ceny. Na změnu ceny budete předem upozorněni a před zahájením více/méně práce bude vyžadováno Vaše odsouhlasení.

Znalecká činnost je technicky i vědomostně náročná činnost, zjistit kvalitně a průkazně příčinu problému dá značnou práci, vyžaduje profesionální vybavení a pohltí množství času. Z výše uvedených důvodů vyžaduji v mnoha případech zpravidla po realizaci místního šetření přiměřenou zálohu.

Cena zahrnuje

Zpracování znaleckého posudku

Práce na znění znaleckého posudku. Jedná se o do detailu a s vysokou mírou pečlivosti vytvořený popis předmětu posouzení, zjištěných skutečnosti, analýzy získaných podkladů a jejich posouzení, promyšlení všech souvislostí, analýza normových podkladů, vyhodnocení měření a samozřejmě tvorba závěrů...

Seznámení s případem

Teprve poznání skutečností týkajících se případu umožní promyšlené a cílené zpracování znaleckého posudku...

Místní šetření

V drtivé většině znaleckých posudků se jedná o jeden z nejdůležitějších úkonů, který je ale zároveň pro znalce nejnáročnější. Důležitá je velmi pečlivá příprava, která zajistí hladký a promyšlený průběh šetření, vč. potřebnného přístrojového vybavení.

Komunikace

Při zpracování posudku může a často vyvstane potřeba doplnit podklady a důležité informace. Komunikace a snaha o maximální pochopení problematiky a všech souvislostí je proto nezbytná...

Cestovné

Zahrnuje náklady na dopravu znalce a jeho vybavení na místo šetření a také čas strávený na cestě.

Vydání posudku

Jedná se o administrativní práce spojené s výslednou podobou posudku. Posudek je nutné vytisknout, svázat, označit znaleckou pečetí a také odeslat objednateli.

Cena pro státní orgány, jakými jsou soudy, státní zastupitelství a policie, se řídí příslušnými předpisy.